Medicinska Studier


Om Medicinska studier

Medicinska studier är en produkt vänder sig till forskare och studier som vill ha en komplett digital hantering av inbjudningar/kallelser, studieanmälan, urval och enkätfrågor samt en elektronisk hantering av remisser och svar. Produkten är anpassad till de krav som ställs på forskning inom ramen för medicinska och kliniska studier. Medicinska studier är integrerad med LabPortalen, PatientPortalen och BrevPortalen.

Medicinskastudier.se

Medicinskastudier.se är portalen där en potentiell studiedeltagare kan anmäla sig eller delta i en studie via dator, mobil eller surfplatta. Webbplatsen är tillgänglig för alla och startsidan är tänkt att vara ett skyltfönster för alla studier som finns i portalen. Där finns information om varje studie så som syfte, urvalskriterier, villkor och tidsperiod som studien är tillgänglig. För att delta i en studie krävs inloggning med Bank ID och bara de som uppfyller studiens urvalskriterier kan anmäla sig eller genomföra studien (se avsnittet Urval).

Med endast 6 enkla steg guidar vi studiedeltagaren genom en studie eller studieanmälan.

Steg 1: Logga in på medicinskastudier.se med Bank-ID och välj en studie

Steg 2: Svara på urvalsfrågor och godkänn studiens villkor.

Steg 3: Godkänna och komplettera kontaktuppgifter

Steg 4: Svara på studiens enkätfrågor

Steg 5: Signera studien med Bank ID och få bekräftelse via mail och SMS

När studien signeras skickas en elektronisk remiss med de analyser som ingår i studien till den provtagningsenhet som studien samarbetar med.

Steg 6: Gå till anvisad provtagningsenhet och lämna ett blodprov

Inbjudningar och kallelser

Din studie kommer att finnas tillgänglig på startsidan för alla som besöker medicinskastudier.se. Vi erbjuder även elektronisk hantering av inbjudningar och kallelser som når potentiella studiedeltagare via traditionell post eller den digitala brevlådan KIVRA. För att kunna skicka elektroniska brev har vi integrerat Medicinska studier med vår produkt BrevPortalen. Du kan enkelt följa upp hur många brev som skickats i BrevPortalens webbgränssnitt. Läs mer: Om BrevPortalen

Urval

Ni bestämmer för vilka målgrupper er studie ska vara tillgänglig på medicinskastudier.se. Om inga urvalskriterier finns är studien tillgänglig för alla.

Ett första urval kan göras genom att låta studien vara tillgänglig endast för de som har en inbjudan. Det gör vi genom att kräva en speciell inloggningskod i samband med inloggningen. Koden skickas med i inbjudan.
Vissa urval kan även utföras utifrån ålder, kön och postnummer redan vid inloggningen. När användaren loggar in med sitt Bank-ID hämtas personnummer och kopplar ihop det med folkbokföringsadressen.
Vi kan också bygga upp en enkät med speciella urvalsfrågor utifrån era önskemål.

Hantering av personuppgifter och medicinsk information

Medicinska studier har möjlighet att hantera det krav om anonymitet som finns i kliniska studier. Lagring av studiedeltagarnas personuppgifter sker varpå ett Studiespecifikt ID tilldelas deltagaren. Det studiespecifika ID används sedan som identifikation och studiedeltagaren är därmed anonym. Om inget krav om anonymitet finns används personnummer som identifikation. All hantering av personuppgifter och medicinsk information hanteras enligt Datalagringslagen (GDPR) och Patientdatalagen (PDL).

Standardiserade enkätfrågor

Idag hanterar Medicinska studier enkla frågor, flervals-frågor och textfält. Svaren på frågorna lagras i en databas. Vi kan antingen erbjuda färdiga rapporter eller en elektronisk hantering av information där vi skickar data direkt till er databas eller system för databearbetning.

Elektronisk hantering av remisser och svar

Många kliniska studier har en grund i empirisk datainsamling av biomedicinska analysresultat, analyser som kräver remiss för provtagning och bearbetning. LabPortalen är vår remiss och svarsmodul som används av vårdgivare, journalsystem och laboratorier i hela Sverige. Genom att integrera LabPortalen med Medicinskastudier.se kan vi erbjuda en elektronisk hantering av remisser och svar inom alla biomedicinska analyser samt röntgen, fysiologi och patologi. Varje remiss initieras av att studiedeltagaren signerar en studie på medicinskastudier.se (se avsnitt medicinskastudier.se) med sitt Bank ID. Ni behöver inte själva skapa remisser utan det sker automatiskt. Ni väljer vilka analyser som ska remitteras och till vilket laboratorium. Välj att skicka en remiss direkt till någon av de stora laboratoriernas provtagningsenheter eller till en provtagningsenhet som har LabPortalen. Svaren skickas elektroniskt tillbaka till LabPortalen.

LabPortalen som provtagningsstöd

LabPortalen erbjuder ett komplett stöd för provtagning och kan med fördel användas om ni har ett eget provtagningsställe. Behöver studien kompletteras med mätvärden som längd, vikt, blodtryck etc. har LabPortalen stöd för det.
All information som behövs för att hantera remisser och svar ex labblistor, svarsrapporter, statistik och möjlighet till signering av svar finns i LabPortalens webbgränssnitt.
Läs mer: Om LabPortalen

Elektronisk hantering av studiedeltagare

Alla studier har olika krav på hantering av data. Vi erbjuder sammanställda rapporter samt elektronisk hantering av information där vi skickar data direkt till er databas eller system för databearbetning. Kommunikationen sker via SFTP eller FTP.

Skicka svar eller annan kommunikation till studiedeltagare

Vill du skicka ut svarsbrev eller påminnelser till studiedeltagarna? Vi erbjuder elektronisk kommunikation via SMS och mail samt elektroniska brev via post eller digital postlåda. I produkten PatientPortalen kan studiedeltagaren själv logga in och se sina provsvar.

Referenser

Medicinska studier är framtagen tillsammans med studien STHLM3 MR Fas II. Under perioden februari till maj 2018 har ca 800 studiedeltagare anmält sig till studien via Medicinska studier.